KOMISJA PROMOCJI I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI

Skład komisji:

 1. ŁOŚ AGNIESZKA - przewodniczący
 2. POŁOMSKA RENATA
 3. WABIK ŁUKASZ

Przedmiot działania komisji:

 1. Komunikacja z mieszkańcami.
 2. Podejmowanie działań mających na celu promocję Dzielnicy i jej spraw.
 3. Przygotowanie opracowań, publikacji i materiałów dotyczących historii Dzielnicy.
 4. Działania w zakresie komunikacji społecznej:
 5. a)     Wydawanie biuletynu „Kurier Bieńczycki”.

  b)     Redagowanie rubryki w prasie lokalnej,

  c)      Redagowanie strony internetowej Rady Dzielnicy.

  d)     Organizacja Spotkań Bieńczyckich.

  e)      Współpraca z mediami.

 6. Opieka nad tablicami i stroną internetową Dzielnicy.
 7. Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie promocji Dzielnicy ( m.in. Dzień Otwarty Magistratu).
 8. Utrzymywanie kontaktów z redakcjami prasy lokalnej.
 9. Współpraca z placówkami oświatowymi w Dzielnicy oraz domami kultury i środowiskami artystycznymi.
 10. Działania na rzecz ochrony tradycji, dziedzictwa kulturalnego i upamiętnienia wydarzeń historycznych.
 11. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)