KOMISJA REWIZYJNA

Skład komisji:

  1. BARTOSIK KAMIL- przewodniczący
  2. LOS AGNIESZKA
  3. POLOMSKA RENATA

Przedmiot działania komisji:

  1. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały.
  2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
  3. Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań. Wyniki swych prac w formie opinii, wniosków lub projektów uchwał Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w celu rozstrzygnięcia