KOMISJA REWIZYJNA

Skład komisji:

 1. BARTOSIK KAMIL - przewodniczący
 2. ŁOŚ AGNIESZKA
 3. POŁOMSKA RENATA

Przedmiot działania komisji:

 1. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały.
 2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
 3. Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań. Wyniki swych prac w formie opinii, wniosków lub projektów uchwał Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w celu rozstrzygnięcia

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)