KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Skład komisji:

 1. GÓRA SŁAWOMIR - przewodniczący
 2. ADAMEK ROBERT
 3. BIŃCZYCKI ZYGMUNT
 4. JEŻOWSKI GRZEGORZ
 5. JUNG-KONSTANTY STANISŁAWA
 6. OPOZDA PIOTR
 7. PERMUS MARCIN
 8. WABIK ŁUKASZ
 9. BUCZKOWSKI ANDRZEJ

Przedmiot działania komisji:

 1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 2. Rozwój sieci monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce
 3. Współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi w sprawach bezpieczeństwa publicznego (profilaktyka).
 4. Opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń i miejsc niebezpiecznych w dzielnicy.
 5. Opiniowanie wniosków dotyczących:
  1. Doposażenia Policji i Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
  2. Ochrony przeciwpożarowej,
  3. Przepisów gminy Kraków dotyczących porządku publicznego.
 6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.)

Usuwanie z parkingów pojazdów nieużywanych

 1. Jakie pojazdy mogą być usunięte?
  • pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych
  • pojazdy, których stan wyraźnie wskazuje na to, że nie są używane
 2. Z jakich miejsc mogą być usuwane takie pojazdy?
  • drogi publiczne i pasy drogowe przy drogach publicznych
  • miejsca oznaczone znakiem „Strefa zamieszkania”
  • miejsca oznaczone znakiem „Strefa ruchu”
 3. Kto jest uprawniony do usuwania takich pojazdów?
  • Straż Miejska Miasta Krakowa. Trzeba jednak pamiętać, że usunięcie pojazdu z terenu prywatnego, w tym także należącego do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, należy do obowiązków właściciela terenu i w takim przypadku interwencja Straży Miejskiej ma jedynie charakter działań pomocniczych, np. nakłanianie właściciela pojazdu nieużywanego do jego usunięcia
 4. Jak zgłosić pojazd nieużywany?
  • bezpośrednio do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer telefonu 986

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)