Komisja Praworządności i Porządku Publicznego

Najbliższe zebranie komisji odbędzie się 19 października 2018, godz. 17.30

Skład komisji:

 1. Adamek Robert - Przewodniczący
 2. Góra Sławomir - Wiceprzewodniczący
 3. Bińczycki Zygmunt
 4. Dominik Piotr
 5. Pawiński Zdzisław
 6. Permus Marcin
 7. Romanik Stanisława
 8. Szczurek Wiesław

Przedmiot działania komisji:

 1. Współpraca z Policją, sądami i prokuraturą, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 2. Współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi w sprawach bezpieczeństwa publicznego (profilaktyka).
 3. Opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń i miejsc niebezpiecznych w dzielnicy.
 4. Opiniowanie wniosków dotyczących:
  1. Doposażenia Policji i Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
  2. Ochrony przeciwpożarowej,
  3. Przepisów gminy Kraków dotyczących porządku publicznego.
 5. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852)

Usuwanie z parkingów pojazdów nieużywanych

 1. Jakie pojazdy mogą być usunięte?
  • pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych
  • pojazdy, których stan wyraźnie wskazuje na to, że nie są używane
 2. Z jakich miejsc mogą być usuwane takie pojazdy?
  • drogi publiczne i pasy drogowe przy drogach publicznych
  • miejsca oznaczone znakiem „Strefa zamieszkania”
  • miejsca oznaczone znakiem „Strefa ruchu”
 3. Kto jest uprawniony do usuwania takich pojazdów?
  • Straż Miejska Miasta Krakowa. Trzeba jednak pamiętać, że usunięcie pojazdu z terenu prywatnego, w tym także należącego do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, należy do obowiązków właściciela terenu i w takim przypadku interwencja Straży Miejskiej ma jedynie charakter działań pomocniczych, np. nakłanianie właściciela pojazdu nieużywanego do jego usunięcia
 4. Jak zgłosić pojazd nieużywany?
  • bezpośrednio do Straży Miejskiej, dzwoniąc na numer telefonu 986
  • za pośrednictwem Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Dzielnicy XVI Bieńczyce na adres mailowy: piotr.dominik.rada[at]gmail.com

Apel Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce opracowuje mapę miejsc niebezpiecznych w naszej Dzielnicy. Przez miejsca niebezpieczne należy rozumieć takie miejsca, w których dochodzi do powtarzających się naruszeń prawa, czyli popełniane są wykroczenia (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym) lub przestępstwa (np. napady rabunkowe, pobicia). Podkreślić trzeba, że pozornie niegroźne wykroczenia, jak np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nie powinny być traktowane z pobłażliwością, ponieważ nie tylko stanowią one uciążliwość dla mieszkańców i bardzo negatywnie wpływają na obraz bezpieczeństwa w Dzielnicy, lecz także grupy gromadzące się w celu spożywania alkoholu często są środowiskiem, w którym powstają warunki do popełniania przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu, a nawet życiu.

Spis miejsc niebezpiecznych zostanie przekazany Policji i Straży Miejskiej w celu wsparcia działań podejmowanych przez te służby. Jeżeli znasz takie miejsce, przekaż o nim informację zawierającą dokładny opis tego miejsca oraz podaj, dlaczego uważasz je za niebezpieczne. Informacje można przesyłać na adres mailowy Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce: piotr.dominik.rada[at]gmail.com. Jeszcze raz zaznaczyć trzeba, że chodzi o miejsca, w których naruszania prawa i porządku publicznego ma charakter nie jednorazowy czy sporadyczny, lecz o miejsca, gdzie takie naruszenia występują od dłuższego czasu w sposób regularny.