KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Skład komisji:

  1. POŁOMSKA RENATA - przewodnicząca
  2. KRÓL GRZEGORZ - wiceprzewodniczący
  3. KOCHAŃSKA IZABELA
  4. ŁOŚ AGNIESZKA
  5. NOWICKA ALINA

Przedmiot działania komisji:

  1. Ocena stanu środowiska naturalnego Dzielnicy i programów mających na celu poprawę środowiska.
  2. Opracowywanie listy rankingowej zadań w zakresie lokalizacji i utrzymania terenów zielonych oraz ogródków jordanowskich.
  3. Wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach terenów zielonych, ochrony powietrza, wody i gleby.
  4. Promowanie segregacji odpadów.
  5. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852z późn. zm.)
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)