KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Skład komisji:

 1. BURSA MARCIN - przewodniczący
 2. GÓRA SŁAWOMIR - wiceprzewodniczący
 3. ADAMEK ROBERT
 4. BARTOSIK KAMIL
 5. OPOZDA PIOTR
 6. PERMUS MARCIN
 7. WABIK ŁUKASZ
 8. BUCZKOWSKI ANDRZEJ

Przedmiot działania komisji:

 1. Przygotowanie materiałów w zakresie opiniowania projektów lokalizacji na podstawie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT).
 2. Zgłaszanie uwag, zastrzeżeń do ogólnego i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Dzielnicy Bieńczyce.
 3. Przygotowanie materiałów do opiniowania inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej.
 4. Występowanie z inicjatywą planistyczną ze szczególnym naciskiem na zagadnienia:
  1. ochrony i kształtowania krajobrazu Dzielnicy;
  2. polityki lokalizacyjno - inwestycyjnej;
  3. indywidualnego kształtowania form architektury i estetyki założeń urbanistycznych.
 5. Parkingi, oświetlenie i oznakowanie ulic.
 6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm).

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)