Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Skład komisji:

 1. Konstanty Antoni - Przewodniczący
 2. Król Grzegorz - Wiceprzewodniczący
 3. Adamek Robert
 4. Aksamit Urszula
 5. Bartosik Kamil
 6. Góra Sławomir
 7. Kural Jan
 8. Pawiński Zdzisław
 9. Permus Marcin
 10. Połomska Renata

Przedmiot działania komisji:

 1. Przygotowanie materiałów w zakresie opiniowania projektów lokalizacji na podstawie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT).
 2. Zgłaszanie uwag, zastrzeżeń do ogólnego i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Dzielnicy Bieńczyce.
 3. Przygotowanie materiałów do opiniowania inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej.
 4. Występowanie z inicjatywą planistyczną ze szczególnym naciskiem na zagadnienia:
  1. ochrony i kształtowania krajobrazu Dzielnicy;
  2. polityki lokalizacyjno - inwestycyjnej;
  3. indywidualnego kształtowania form architektury i estetyki założeń urbanistycznych.
 5. Parkingi, oświetlenie i oznakowanie ulic.
 6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852).