Opinia Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Krakowa

Stosownie do uregulowań § 66 ust. 6 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852), Rada w terminie do 31 stycznia r.p. może podjąć uchwałę określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wskazywanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się zgodnie z procedurą określoną w § 78 Statutu. W myśl powyższego zapisu Rada Dzielnicy może podjąć przedmiotową uchwałę we wskazanym terminie. Ponieważ termin ten dotyczy czynności związanych z procesem planowania zadań oraz udzielaniem informacji mieszkańcom w przedmiotowym zakresie, podjęcie niniejszej uchwały po dniu 31 stycznia roku planowania, stanowi istotne naruszenie postanowień Statutu.
Uwzględniając powyższe organ nadzoru stwierdzi nieważność przedmiotowej uchwały.