KOMUNIKAT – KONSULTACJE W SPRAWIE ZASAD SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W TYM LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY

W dniu 7 grudnia 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LIX/1301/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Konsultacje mają dotyczyć uchwały nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwały nr LVII/1151/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Prosimy o opinie i wnioski do uchwał nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. oraz nr LVII/1151/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r. Inne materiały informacyjne związane z zagadnieniem zasad sprzedaży napojów alkoholowych dostępne na stronie: http://www.bip.krakow.pl

Opinie i wnioski w ramach konsultacji można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31‑549 Kraków, lub wysłać pocztą na adres jw. oraz w formie elektronicznej na adres sa.umk@um.krakow.pl , w terminie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.